Deep Multimodal Multilinear Fusion with High-order Polynomial Pooling

Ming Hou, Jiajia Tang, Jianhai Zhang, Wanzeng Kong, and Qibin Zhao. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)