Deep Leakage from Gradients

Ligeng Zhu, Zhijian Liu, and Song Han. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)