DATA: Differentiable ArchiTecture Approximation

Jianlong Chang, xinbang zhang, Yiwen Guo, GAOFENG MENG, SHIMING XIANG, and Chunhong Pan. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)