Cross Attention Network for Few-shot Classification

Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng MA, Shiguang Shan, and Xilin Chen. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)