Complement Objective Training

Hao-Yun Chen, Pei-Hsin Wang, Chun-Hao Liu, Shih-Chieh Chang, Jia-Yu Pan, Yu-Ting Chen, Wei Wei, and Da-Cheng Juan. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)