Capsule Graph Neural Network

Zhang Xinyi, Lihui Chen. ICLR 2019.  (Poster PDF)