ALISTA: Analytic Weights Are As Good As Learned Weights in LISTA

Jialin Liu, Xiaohan Chen, Zhangyang Wang, Wotao Yin. ICLR 2019.  (Poster PDF)