Adaptive Stochastic Natural Gradient Method for One-Shot Neural Architecture Search

Youhei Akimoto, Shinichi Shirakawa, Nozomu Yoshinari, Kento Uchida, Shota Saito, and Kouhei Nishida. ICML 2019. (Poster PDF · Paper)