AD-VAT: An Asymmetric Dueling mechanism for learning Visual Active Tracking

Fangwei Zhong, Peng Sun, Wenhan Luo, Tingyun Yan, and Yizhou Wang. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)