A Tensorized Transformer for Language Modeling

Xindian Ma, Peng Zhang, Shuai Zhang, Nan Duan, Yuexian Hou, Ming Zhou, and Dawei Song. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)